Biograf i Belgien

Lokal tid:
09:44:00
Korean Cultural Center

Korean Cultural Center

Regentschapsstraat 4, Brussel
art_galleryLæs mere
CINEMATEK

CINEMATEK

Rue Baron Horta 9, Brussel
movie_theaterLæs mere
UGC Toison d'Or

UGC Toison d'Or

Gulden-Vlieslaan 8, Elsene
movie_theaterLæs mere
Cinéma Vendôme

Cinéma Vendôme

Waversesteenweg 18, Elsene
movie_theaterLæs mere
BB BAR

BB BAR

de Stassartstraat, Elsene
movie_theaterLæs mere
CINEMA GALERIES

CINEMA GALERIES

Galerie de la Reine 26, Bruxelles
movie_theaterLæs mere
Nova

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning